A2004-3 – Scan Secure – tilsynet griper ikke inn mot ESMIs prising av detektorer til bruk i brannvarslingssystemer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.02.2004

Tilsynet har mottatt kopi av korrespondanse mellom Scan Secure og ESMI hvor det fremgår at Scan Secure tilbys byttedetektorer til en betydelig høyere pris enn ESMIs serviceentreprenører. Undertiden har Scan Secure vært henvist til å kjøpe nye detektorer til en rabattert pris som ligger betydelig over prisen på byttedetektorer. Scan Secure hevder at ESMIs prispolitikk virker konkurransebegrensende i markedet for servicetjenester.

Tilsynet tar utgangspunkt i at det er et førmarked – salg av brannvarslingssystemer – og et ettermarked – salg av detektorer og byttedetektorer. Etter hva vi kan se, har ESMI monopol på salg av detektorer til servicemarkedet. I markedet for brannvarslingssystemer er det imidlertid fire landsdekkende aktører. ESMI er den minste av disse målt ved salg i førmarkedet. ESMI har følgelig ikke markedsmakt i dette markedet.

Konkurransetilsynet har på bakgrunn av det ovennevnte funnet at det ikke er grunnlag for å gripe inn med hjemmel i krrl. § 3-10, mot ESMIs prising av analoge byttedetektorer.