V2004-21 – Joh-System AS – vedtak om inngrep etter erverv av virksomheten i Engrospartner AS

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.04.2004

Joh-System AS som tilhører NorgesGruppen ASA, inngikk

14. oktober 2003 avtale om å kjøpe grossistvirksomheten i Engrospartner AS som er en del av Reitangruppen AS.

På bakgrunn av vurderingene over er Konkurransetilsynets konklusjon at Joh-Systems erverv av virksomheten i Engrospartner fører til en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i konkurranseloven § 1-1 om effektiv bruk av samfunnets ressurser. På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-11, forbyr Konkurransetilsynet Joh-System AS- erverv av virksomheten i Engrospartner AS.