A2006-57 – Per Ole Moen og Tor Baksås – Brødrene Stoa Transport ANS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.10.2006

Bakgrunnen for klagen er en anbudskonkurranse for vintervedlikehold av veier i Nome kommune, avholdt i mai/juni 2004. Ifølge klager var et av anbudene inngitt av to selvstendige foretak, og klager ber Konkurransetilsynet vurdere om dette samarbeidet er i strid med konkurranseloven.

En avtale om å inngi felles anbud vil kunne være forbudt etter konkurranseloven § 10 første ledd. Det finnes imidlertid tilfeller hvor dette ikke kan anses å være konkurranseskadelig, og det må derfor foretas en konkret vurdering i den enkelte sak.

Dersom et samarbeid mellom to eller flere konkurrenter er nødvendig for at aktørene skal være i stand til å inngi anbud, fordi ingen av foretakene har tilstrekkelig kapasitet til å inngi anbud på egen hånd, vil avtalen normalt ikke være i strid med forbudet i konkurranseloven.

Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det i denne saken lite sannsynlig at det foreligger et konkurransebegrensende samarbeid som fyller vilkårene i konkurranseloven § 10.