Høringsuttalelse – Forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.05.2022

Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår å gjøre endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester for å gi forbruker bedre informasjon om pris og andre vilkår i strømavtaler. Videre bes det om innspill til mulig enhetspris på strøm og prisinformasjon knyttet til lading av elektriske kjøretøy.

Konkurransetilsynet er positive til at det stilles strengere krav til hvilken informasjon som skal fremkomme i markedsføring av strømavtaler og på faktura, og støtter i hovedsak de foreslåtte endringene. Mer og bedre informasjon vil gjøre det lettere for forbruker å velge bort dårlige avtaler og kan således bidra til bedre konkurranse. Dersom det er mulig å utforme en enhetspris på strøm på en slik måte at det ikke utilsiktede negative effekter på konkurransen i markedet, vil et slikt tiltak være positivt. Det er Konkurransetilsynets vurdering at det vil være krevende og det oppfordres derfor departementet til å gjøre grundige vurderinger før et slikt tiltak eventuelt innføres.

Konkurransetilsynet fraråder å regulere hvordan aktørene priser på ladestasjonene. Tilsynet mener det bør kunne stilles krav om at selskapene må opplyse om priser i tilknytning til ladestasjonene, men at det bør være opp til den enkelte aktør å vurdere hvordan det bør gjøres.