Høringsuttalelse – forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.05.2015

Finanstilsynet anbefaler i brev 16. mars 2015 at Finansdepartementet fastsetter forskrift om forsvarlig utlånspraksis for utlån med pant i bolig med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9. Forskriften skal erstatte Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Hensikten med forslaget til ny forskrift er å bidra til å dempe høy boligpris- og gjeldsvekst blant husholdningene, blant annet gjennom å redusere bankenes mulighet til å utøve skjønn ved kredittvurdering av kunder.

Forslaget innebærer at lånekunder som har fått lån etter de gamle retningslinjene, men som ikke kvalifiserer for lån gitt de nye kravene, vil bli innelåst hos sin eksisterende bankforbindelse. Det bidrar til at kundemobiliteten svekkes som følge av at de innelåste kundene ikke har mulighet til å flytte sitt kundeforhold til en bank som tilbyr bedre betingelser. Tilsynet kan ikke se at denne problemstillingen er adressert i høringsforslaget.

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at innføring av en forskrift om forsvarlig utlånspraksis for utlån med pant i bolig, kan bidra til å dempe konkurransen i boliglånsmarkedet i et slikt omfang at de ikke bør gjennomføres. Dersom Finansdepartementet likevel ønsker å gå videre med de forslåtte tiltakene, mener Konkurransetilsynet at Finanstilsynets alternative modell med noe mer mulighet for fleksibilitet, er en bedre løsning.