Høringsuttalelse – forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.03.2015

Konkurransetilsynet har avgitt høringsuttalelse til Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Regelverksendringene har til formål å implementere det nye WEE-direktivet (2012/19/EU) i norsk rett, samt å sikre et stabilt innsamlingssystem for EE-avfall over hele landet.Konkurransetilsynet mener at høringsforslaget ikke i tilstrekkelig grad adresserer de utfordringer som dagens rammeverk for EE-avfall og produsentansvar representerer. Regelverket vil fortsatt være svært komplisert med reguleringer ned på detaljnivå, og utgjøre en vesentlig etableringsbarriere for nye aktører.  Selv om det er enkelte positive elementer i høringsforslaget, vil det fortsatt være insentiver til fløteskumming og over- og underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelser som medfører perverse konkurranseinsentiver. Utfordringene knyttet til å legge til rette for kostnadseffektive innsamlingsløsninger er heller ikke i tilfredsstillende grad løst. I tillegg er det etter Konkurransetilsynets oppfatning en inkonsistens mellom ansvar og rettigheter knyttet til avfallet, noe som bidrar til å undergrave systemets bærekraft ytterligere. I høringssvaret drøftes det også om det er mulig å løse de utfordringene som det eksisterende og foreslåtte rammeverket representerer. Konkurransetilsynet mener at det må skje innenfor et regelverk som er mer proporsjonalt i forhold til målsettingen, samtidig som det i størst mulig grad legges til rette for konkurranse og kostnadseffektive løsninger. For å oppnå dette er det etter tilsynets oppfatning nødvendig å tenke helt nytt. Her kan det med fordel ses hen til tilnærminger i andre land.