Høringsuttalelse – om bruk av internrevisjon i staten

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.09.2014

I høringsbrev av 19. september 2014 ber Finansdepartementet om uttalelse vedrørende synspunkter på bruk av internrevisjon i staten. Basert på virksomhetens størrelse, risiko og vesentlighet er Konkurransetilsynet i den kategori hvor bruk av internrevisjon ikke vil gi den nødvendig nytteverdi. Konkurransetilsynet mener det er viktig med et felles rammeverk der dette er hensiktsmessig. Staten som helhet bør kunne hente større innsparinger via et samarbeid mellom enheter herunder intern- vs eksternrevisjon og internrevisjon vs departement. Internrevisorene er kvalifisert etter revisorstandarder og vil overlevere rapporter til Riksrevisjonen som da vil kunne redusere sin ressursbruk på samme områder. Konkurransetilsynet mener at det er riktig å legge inn et skal- krav når det gjelder å vurdere hvorvidt en virksomhet med utgifter eller inntekter større en 300 mill. kr skal ta dette inn i sin kontrollvirksomhet. Det er også viktig at det legges inn et krav om at dette skal gjøres minimum hvert 4 år.

Konkurransetilsynet er opptatt av at det skal innføres krav om vurdering av behov for bruk av internrevisjon og ikke at virksomheten pålegges dette. Departement skal videre ikke inkluderes i pålegg om bruk av internrevisjon i egen virksomhet.