Høringsuttalelse- Utkast til lov om endringer i jernbaneloven- Europaparlaments- og rådsdirektiv 201234EU av 21. november 2012 om etablering av etablering av et felles europeisk jernbaneområde

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.02.2014

Konkurransetilsynet er positive til at det innføres krav om regnskapsmessig skille mellom operatører av serviceanlegg hvor eier har en dominerende stilling innen jernbane. Tilsynet mener imidlertid at opprettelse av separate juridiske enheter i større grad ville ha sikret et klart og effektivt skille. Videre påpeker Konkurransetilsynet i høringssvaret at i den grad man skal anvende termer fra konkurranselovgivningen, bør det tilstrebes lik anvendelse av regelverket.  Videre er tilsynet positive til forslaget om hjemmel for utveksling av taushetsbelagte opplysninger mellom Konkurransetilsynet og Statens jernbanetilsyn i særlige tilfeller.