Høringsuttalelse – NOU 2014:4 – Enklere regler – bedre anskaffelser, forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.10.2014

I NOU 2014:4 «Enklere regler – bedre anskaffelser» pekes det forslag til å forenkle og forbedre det norske anskaffelsesregelverket. I sin høringsuttalelse peker Konkurransetilsynet på at utvalgets forslag inneholder noen forenklinger og positive elementer, men at det ikke går langt nok i å forenkle regelverket. Regelverket er fortsatt svært detaljert, og preget av mange ‘kan’ og ‘bør’ elementer samt unødige presiseringer. Hvis målsettingen er å skape et mindre detaljert, mindre komplisert og mindre formalistisk regelverk for anskaffelser under EØS-terskelverdier – der offentlige ressurser frigjøres til faktisk verdiøkende offentlige tjenester, mener Konkurransetilsynet at det bør ses nærmere på en minimumsløsning. Denne er skissert i høringsuttalelsen. Et slikt minimumsregelverk, der SMBs deltagelsesmuligheter fremmes og konkurransemekanismer står som et sentralt virkemiddel for å fremme effektiv bruk av offentlige midler, vil etter tilsynets oppfatning gi et betydelig innsparingspotensial ved gjennomføring av offentlige innkjøp under EØS-terskelverdiene.