Høringsuttalelse – Høring – forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesregler mv.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.05.2014

I høringsbrev av 7. februar 2014 ber Finansdepartementet om innspill til høringsnotat og forskriftsforslag for gjennomføring av EUs nye regelverk for finansinstitusjoner og verdipapirforetak, CRD IV, i norsk regelverk. De viktigste bestemmelsene i CRD IV er allerede tatt inn i norsk lov. Høringsnotatet og forskriftsforslaget omhandler en rekke detaljer og utfyllende bestemmelser i EUs nye regelverk.

Som i tidligere høringssvar knyttet til tilpasningen i norsk regelverk til CRD IV vektlegger også dette høringssvaret betydningen av et hamronisert regelverk innenfor EU/EØS. I tillegg etterlyses det vurderinger av de konkurransemessige effektene av nytt regelverk for finansmarkedet.  

Noen av forslagene i det forelagte høringsnotatet innebærer at norsk regelverk fraviker fra CRD IV. Konkurransetilsynet påpeker at disse forslagene vil bidra til ulike konkurransevilkår for norske  banker og filialer av utenlandske banker med virksomhet i Norge.