Høringsuttalelse – utkast til regler om systemviktige finansinstitusjoner.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.01.2014

I denne høringen har Finansdepartementet presentert utkast til regler om systemviktige finansinstitusjoner. Konkurransetilsynet er kritisk til at de konkurransemessige effektene av regelverket synes å være vurdert i forslaget. Tilsynet peker på at kapitalkrav for systemviktige finansinstitusjoner kun retter seg mot norske banker, og at det er ønskelig med en synliggjøring av regelverkets betydning for konkurranseevnen til bankene som blir underlagt norsk regulering sammenliknet med bankene som ikke blir underlagt de samme kravene.

Videre peker tilsynet på den vesentlige størrelsesforskjellen, og stiller spørsmålstegn ved at eventuelle konkurransemessige virkninger av å rette identisk krav til buffernivå til aktører av så forskjellig størrelse ikke er omtalt. Tilsynet ønsker også en drøfting av om det kan skape konkurransevridninger at noen banker defineres som systemviktige, mens andre banker ikke faller inn under denne definisjonen.