Høringsuttalelse – Forslag til revisjon av forskrifter til konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.10.2013

Forslag til revisjon av forskrifter til konkurranseloven

Konkurransetilsynet har vært involvert i departementets utarbeidelse av reviderte forskrifter til konkurranseloven, og har gjennom dette arbeidet gitt uttrykk for tilsynets vurderinger underveis i prosessen. Tilsynet er i all hovedsak positiv til de endringene som er foreslått, og har begrenset sin høringsuttalelse til enkelte hovedsynspunkter til forskriftene som er sent på høring. Det går frem av Konkurransetilsynets høringsuttalelse om lovforslaget.

Konkurransetilsynet har 7. oktober 2013 sendt sitt høringssvar til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høring av utkast til fire forskrifter i forbindelse med revisjonen av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).

Tilsynet påpeker at utkastet til meldepliktforskrift innebærer en tilpasning til de vedtatte lovendringene som blant annet innebærer dels omfattende endringer i reglene om melding av foretakssammenslutninger. Videre påpeker Konkurransetilsynet at de endringene som er foreslått i forvalterforskriften innebærer en tilpasning til de vedtatte endringene i konkurranseloven for vedtak som tillater foretakssammenslutninger på vilkår og hvor forvalter er foreslått av partene som en del av vilkårene. Videre tilpasse forskriften de vedtatte endringene i Konkurransetilsynets kompetanse til å fatte vedtak om bindende avhjelpende tiltak i atferdssaker.

Videre påpeker tilsynet at departementets forslag til ny forskrift om opplysningsplikt mv. reflekterer og utdyper de vedtatte endringene i konkurranselovens regler om etterforskning og beslag. Når det gjelder forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr påpeker Konkurransetilsynet at det er en fordel både for tilsynet og aktørene at det nå forskriftsreguleres hvordan man søker om lempning og hva en lempningssøknad nærmere skal inneholde.