Høringsuttalelse – Høring om utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS – gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.11.2013

Konkurransetilsynet har sendt en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet vedrørende utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor. Høringen omhandler også en gjennomføring av direktiv 2009/12/EF («avgiftsdirektivet») om lufthavnavgifter.

Konkurransetilsynet har tidligere etterlyst en gjennomgang av avgiftssystemet for lufhavner, og stiller seg derfor postivt til at en slik gjennomgang er gjennomført. Det fremgår av høringen at forskriften blant annet har som formål å fremme effektiv og samfunnsøkonomisk drift av lufthavnene. Det er uklart for Konkurransetilsynet hvordan de samfunnsøkonomiske prinsippene er gjenspeilet i selve avgiftssystemet, og det savnes en klarer redegjørelse for hvordan hensynet til samfunnsøkonomisk effektivitet er ivaretatt.

Konkurransetilsynet stiller seg positiv til flere av endringene som følger av avgiftsdirektivet, blant annet økt transparens rundt hvilke tjenester lufthavnavgiftene skal finansiere, og hvilke kostnader som er knyttet til disse tjenestene. Tilsynet stiller seg også positiv til at Luftfartstilsynet får rollen som uavhengig tilsynsmyndighet.

Høringen gjelder kun for lufthavner eid av Avinor. Samferdselsdepartementet åpner for at de største lufthavnene utenfor Avinor, Torp og Rygge, kan inkluderes i forskriften på sikt. Konkurransetilsynet mener det er uheldig at ikke problemstillingen om konkurransen mellom lufthavnene er vurdert i gjennomgangen av avgiftssytemet, og oppfordrer departementet om å ta opp denne problemstillingen i det videre arbeidet.