Høringsuttalelse – Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.09.2013

I denne høringen ber Post- og teletilsynet (PT) om innspill vedrørende reglementet for auksjonen av den digitale dividenden (800 MHz-båndet) samt 900- og 1800 MHz-båndet. PT ber også om innspill vedrørende utkast til frekvenstillatelser.

Konkurransetilsynet har én kommentar til utkast til frekvenstillatelser i 800-, 900- og 1800 MHz-båndet hva gjelder omsetting av frekvenstillatelser i et annenhåndsmarked. På generelt grunnlag viser Konkurransetilsynet til at formålet med innføring av frekvenstak i auksjonen også bør ivaretas ved vurderingen av hvorvidt en tillatelse til overdragelse eller utleie av frekvenstillatelser skal gis.

Det fremgår av høringsbrevet til PT at det ønskes innspill til om alle buddata skal offentliggjøres i etterkant av auksjonen. Konkurransetilsynet viser til at en slik offentliggjøring kan være med på å øke gjennomsiktigheten i markedet og slik tilrettelegge for koordinering. På den bakgrunn oppfordrer tilsynet til at det søkes andre alternative fremgangsmåter for å sikre objektivitet rundt auksjonen.