Høringsuttalelse – ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.08.2013

Forslag til ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Lov om god handelsskikk vil trolig ikke svekke konkurransen i dagligvaremarkedet, fordi hensynet til forbrukerne setter grenser for hva som kan reguleres. Det går frem av Konkurransetilsynets høringsuttalelse om lovforslaget. 

Konkurransetilsynet har 30. august sendt sitt høringssvar til Dagligvarelovutvalgets utredning om god handelsskikk i dagligvarekjeden i NOU 2013:6.

Konkurransetilsynet har vurdert hvordan lovforslaget kan påvirke konkurransen, og har kommet til at loven trolig ikke vil føre til konkurranseskadelige virkninger i dagligvaremarkedet.

– Utvalget mener at hensynet til forbrukerne skal sette skranker for reguleringer i dette markedet, og har derfor utformet en lov som ikke griper inn i forhandlingene mellom leverandører og kjeder, og som i utgangspunktet ikke forstyrrer konkurransen mellom kjedene. Vi mener dette er en riktig innfallsvinkel dersom det skal innføres en slik lov, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

I høringssvaret stiller Konkurransetilsynet imidlertid spørsmål ved hvorvidt loven kan håndheves på en effektiv måte.

–  Loven kan skape utfordringer knyttet til dobbelthåndheving, fordi avgrensingen mot andre lover og andre håndhevingsorgan er uklar. Samtidig er flere av bestemmelsene vage, noe som kan gjøre det utfordrende for det håndhevende organ å dokumentere brudd på loven, uttaler Gabrielsen.