Høringsuttalelse – utredning om fjernvarmereguleringen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.08.2013

I høringsbrev av 30. mai 2013 ber Olje- og energidepartementet om innspill til rapport fra THEMA Consulting Group AS om endringer i reguleringen av fjernvarmemarkedet, herunder bruk av tilknytningsplikt og maksimalprisregulering. Formålet med rapporten er å foreta en overordnet analyse av reguleringen av fjernvarmemarkedet i lys av senere endringer i tilgrensende regelverk for kraftsektoren og i byggteknisk forskrift (TEK 10). Ifølge rapporten er det fortsatt et behov for prisregulering i fjernvarmemarkedet, uavhengig av om tilknytningsplikten fjernes eller ikke. Rapporten gir ingen klar anbefaling om hvilke endringsforslag som bør innføres, og viser til at flere av forslagene vil være avhengig av myndighetenes politiske prioriteringer.

Konkurransetilsynet påpeker behovet for ytterligere utredning av høringsforslagene, og høringsuttalelsen er derfor av mer overordnet og prinsipiell karakter på dette stadiet i høringsprosessen. Tilsynet viser, i relasjon til tilknytningsplikten, til myndighetenes uttalte målsetning om økt fjernvarmeutbygging frem mot 2020. På denne bakgrunn og hensett til investeringene som er nødvendige for å etablere og drifte distrbusjonsnettet for fjernvarme, er tilsynet av den oppfatning at bruk av tilknytningsplikt fremstår som et effektivt og hensiktsmessig virkemiddel for å oppnå denne målsetningen. Tilsynet påpeker samtidig konkurransemessige virkninger av ulik kommunal praktisering av tilknytningsplikten og understreker behovet for en likere praktisering av regelverket på tvers av kommunene, sammenlignet med dagens situasjon.

Konkurransetilsynet er videre av den oppfatning at hensynet til forbruker tilsier, i dagens markedssituasjon, at en form for prisregulering av fjernvarmemarkedet i Norge er hensiktsmessig. Tilsynet peker også på at en prisbasert reguleringsmodell er særlig å foretrekke dersom det er mulig å benytte en relevant referansepris framkommet i et marked med virksom konkurranse. Tilsynet tar imidlertid ikke stilling til hvordan reguleringsmodellen konkret bør utformes, men påpeker behovet for en bredere utredning på dette punktet i rapporten herunder en nærmere omtale av ulike reguleringsmodeller i andre land.