Høringsuttalelse – beregningsgrunnlag for kapitalkrav

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.05.2013

I denne høringen har Finansdepartementet presentert utkast til fire alternative regelsett for beregning av kapitalkrav ved utlån av boliglån fra IRB-banker. Konkurransetilsynet uttaler seg ikke direkte om de foreslåtte regelsettene, men uttaler på prinsipielt grunnlag at man for å sikre like vilkår for markedstilgang og dermed stimulere konkurransen, bør tilstrebe like rammevilkår innenfor EU/EØS-området og at man således bør søke å unngå særnorske regler. Etter Konkurransetilsynet syn vil harmoniserte rammevilkår innenfor EU/EØS være av betydning for ikke å vri konkurransen som skjer ved etablering over landegrensene.