Høringsuttalelse til Forbrukerrådet – om organisering av drosjemarkedet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.02.2013

Konkurransetilsynet peker i sitt høringssvar til Forbrukerrådet på enkelte sentrale konkurransemessige utfordringer i den delen av drosjemarkedet unntatt maksimalprisregulering. Spesielt sentrale forhold er vanskelig tilgjengelig prisinformasjon og behovsprøvingen av drosjeløyver.

God prisinformasjon er en forutsetning for virksom konkurranse i alle markeder. I drosjemarkedet gjør liten grad av prisgjennomsiktighet det vanskelig for kunden både å etterprøve prisen på en gitt drosjetur, samt vanskelig å foreta kvalifiserte valg mellom ulike drosjer basert på pris. Konkurransetilsynet viser i sitt høringssvar til tiltak allerede iverksatt for å bedre tilgjengeligheten av prisinformasjon. Videre fremmer tilsynet forslag til mulige fremtidige tiltak for å bedre prisinformasjonen ytterligere.

Vekst og responsmuligheter forutsetter tilgang på drosjeløyver. Innenfor dagens reguleringsregime peker Konkurransetilsynet i høringssvaret på viktigheten av at fylkesmyndighetene som løyvemyndighet er uavhengige og objektive i sin behovsprøving. Behovsprøvingen setter begrensinger på hvor raskt etablerte aktører kan agere i markedet, samt potensielle nye aktørers mulighet til å etablere seg. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at behovsprøvingen bør fjernes. Ved en eventuell fjerning av tilbudsreguleringen, bør det likevel stilles krav til aktørene i næringen for å sikre et visst kvalitetsnivå på tjenestene som tilbys, samt å forhindre oppblomstring av useriøse aktører. Kvalitetskravene bør være minst like høye som dagens krav jf. yrkestransportloven og yrkestransportforskriften.