Høringsuttalelse til Finansdepartementet – NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.01.2013

Konkurransetilsynet kommenterte i høringssvar til Finansdepartementet 15.01.2013 NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. I høringssvaret hadde Konkurransetilsynet kommentarer til kapittel 7 Netto ringvirkninger av samferdselsprosjekter.

I NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser drøftes bl.a. hvordan gevinster ved transportinvesteringer bør behandles i samfunnsøkonomiske analyser, herunder nyttevirkninger som i dag i liten grad inngår som prissatte effekter i samfunnsøkonomiske analyser.

I en rekke saker griper Konkurransetilsynet inn i lokale markeder på grunn manglende konkurranse. Fra 2004 og frem til i dag har tilsynet grepet inn i 28 fusjonssaker hvorav 10 er i lokale markeder. I avgrensningen av de geografiske markedene er reisetid den viktigste faktoren. Transportinvesteringer som reduserer reisetiden vil normalt utvide markedet og føre til flere aktører og økt konkurranse innen det relevante markedet.

I høringssvaret har Konkurransetilsynet pekt på at gevinsten på grunn av økt konkurranse kan være betydelige og at denne gevinsten må komme med i beregningene av den samfunnsøkonomiske nytten av transportinvesteringene.