Høringsuttalelse – NOU 2012: 7 – Mer effektiv konkurranselov – Oppsummering av Konkurransetilsynets merknader

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.05.2012

Konkurransetilsynet inngav 16. mai 2012 merknader til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høring vedrørende Konkurranselovutvalgets utredning NOU 2012: 7 Mer effektiv konkurranselov av 14. februar 2012.

Konkurransetilsynet er gjennomgående positive til de forslagene som er fremmet av utvalget, og mener at utvalgets forslag vil bidra til en mer effektiv praktisering og håndheving av konkurranseloven på sentrale områder. Tilsynet er imidlertid uenig med utvalget på to punkter. Dette gjelder utvalgets forslag om en betydelig heving av terskelverdiene for meldeplikt av foretakssammenslutninger og utvalgets forslag om å innføre en konsumentvelferdsstandard ved behandling av foretakssammenslutninger.

Konkurransetilsynet peker i høringsuttalelsen blant annet på at tilsynet ønsker velkommen forslaget om at en sak skal kunne avsluttes mot at foretakene forplikter seg til å etterleve bestemte vilkår som avbøter de konkurransemessige bekymringene saken reiser, og tilsynet er videre positiv til utvalgets forslag når det gjelder lempningsordningen.

Konkurransetilsynet synes generelt at forslagene fra utvalget på en god måte ivaretar hensynene til effektivitet på den ene side og hensynet til rettssikkerhet og forutberegnelighet på den annen side. Flere av forslagene vil dessuten kunne legge til rette for økt grad av dialog mellom tilsynet og sakens parter samt større grad av fleksibilitet i saksbehandlingen.