Høringsuttalelse – varsel om vedtak om virkemidler i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett og grossistmarkedet for bredbåndsaksess.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.11.2012

Konkurransetilsynet kommenterte 2. november 2012 Post- og teletilsynet (PT) sin høring vedrørende varsel om vedtak i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett og grossistmarkedet for bredbåndsaksess.

PT har i varsel om markedsanalyse for de to ovennevnte markedene konkludert med at LLUB- og bredbåndsaksess utgjør to separate produktmarkeder. Markedsavgrensningen er teknologinøytral og skiller ikke mellom bredbåndsprodukter med ulike aksessteknologier (for eksempel bredbånd med kobber og fiber som framføringsmedium). De respektive markedene er geografisk avgrenset til Norge.

Både i LLUB- og bredbåndsaksessmarkedet varsler PT at Telenor ASA (Telenor) vil bli pålagt pris- og regnskapsregulering samt forpliktelser om ikke-diskriminering og transparens. Reguleringen vil omfatte LLUB- og bredbåndsaksess med kobber og fiber som fremføringsmedium. Hovedsakelig skiller den varslede reguleringen seg fra gjeldende ved at de ovennevnte forpliktelsene blir utvidet til også å omfatte Telenors fiberinfrastruktur, samt at det innføres prisregulering i markedet for bredbåndsaksess. I begge de ovennevnte markedene ønsker PT å innføre prisregulering basert på historiske fullfordelte kostnader. For Telenors kobberbaserte LLUB-produkt fastsettes det et pristak med en maksimalpris på 85 kroner. For de øvrige produktene foreslår PT å innføre et krav om kostnadsorienterte priser.

I høringssvaret har tilsynet hatt enkelte merknader til PTs forslag om tilgangsregulering av bredbånd over fiber samt metode for prisregulering.