Høringsuttalelse – Endringer i energiloven – Utenlandsforbindelser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.11.2012

Olje- og energidepartementet har hatt på høring forslag om endringer i energiloven. Endringene gjelder bestemmelsene om konsesjon for utenlandsforbindelser. Det foreslås blant annet presisert i lovteksten at systemansvarlig enten selv må eie utenlandsforbindelsen, eller ha bestemmende innflytelse i et foretak som gis konsesjon for utenlandsforbindelsen.

Konkurransetilsynet peker i sin høringsuttalelse på at kraftutvekslingen med utlandet er viktig for Norge, fordi den gjør vårt kraftsystem som er basert på vannkraft, mindre sårbart for variasjoner i nedbøren. Utbygging av utenlandskabler vil også kunne redusere potensialet for utnyttelse av markedsmakt og øke konkurransen. Tilstrekkelig overføringskapasitet til utlandet bidrar til en effektiv utnyttelse av kraftressursene.

For å sikre optimal utnyttelse av samfunnets ressurser er det viktig at det gjøres samfunnsøkonomiske vurderinger både når det gjelder utbygging og drift av utenlandskabler. Spesielt for kraftprodusenter kan de bedriftsøkonomiske insentivene avvike når det gjelder utbygging og drift av utenlandskabler. Av den grunn vil det ut fra Konkurransetilsynets vurdering være optimalt at en systemoperatør som Statnett er ansvarlig for driften av utenlandsforbindelsene. Konkurransetilsynet støtter derfor i utgangspunktet høringsforslaget.

Konkurransetilsynet vil imidlertid understreke betydningen av at man ved tildeling av konsesjoner legger samfunnsøkonomisk effektivitet til grunn, samt at alle kabler som er samfunnsøkonomisk lønnsomme bygges ut. Tilsynet forutsetter at man får en utbyggingstakt som gjør at man ivaretar best mulig utnyttelse av kraftressursene.