Høringsuttalelse – forslag om endringer i medieeierskapsloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.08.2012

Kulturdeparternentet har hatt på høring forslag om endringer i medieeierskapsloven. Endringsforslagene har sin bakgrunn i en rapport fra en arbeidsgruppe som ble nedsatt av regjeringen i 2011 for å gjennomgå medieeierskapsloven.

Konkurransetilsynet mener det er uheldig at arbeidsgruppens mandat ikke har omfattet spørsmålet om medieeierskapsloven bør oppheves. Etter tilsynets oppfatning er det ikke i tilstrekkelig grad vist at en egen medieeierskapslov er nødvendig for å sikre meningsmangfold og pluralisme. Flere store fusjonssaker på medieområdet viser at konkurranseloven har en overlappende funksjon i forhold til å motvirke konsentrasjon og opprettholde eierskapsmangfold. Myndighetene har i tillegg en rekke andre virkemidler tilgjengelig som kan bidra til meningsmangfold og pluralisme på medieområdet. Et annet tungtveiende argument er at det er store regulatoriske kostnader for aktørene og myndighetene knyttet til å håndheve både medieeierskapsloven og konkurranseloven parallelt på medieområdet.

Konkurransetilsynet mener således det er gode grunner til å stille spørsmål ved om medieeierskapsloven slik den utøves og praktiseres i dag er et nødvendig virkemiddel. Konkurransetilsynet vil i sin håndheving av konkurranseloven også være opptatt av både menings- og innholdsmangfold. Konkurransetilsynet erkjenner at det ikke er fullt overlapp mellom de målsettinger man ønsker å oppnå gjennom håndheving av medieeierskapsloven og det som kan oppnås gjennom håndheving av konkurranseloven. I praksis vil det likevel være et meget stort overlapp i håndhevingen av de to regelverkene siden også medieeierskapsloven fokuserer sterkt på eierkonsentrasjon som begrunnelse for å forby transaksjoner. Eventuelle gjenværende forskjeller i anvendelsene av de to regelverkene kan imøtekommes ved å vurdere om Konkurransetilsynets håndheving på medieområdet bør styrkes, og om det er nødvendig med tilpasninger i det øvrige virkemiddelapparatet.