Høringsuttalelse – forslag om overføring av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.05.2012

Samferdselsdepartementet har hatt på høring Jernbaneverkets utredning av overføring av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler. Samferdselsdepartementet viser i høringsbrevet til at CargoNet i dag eier de største jernbanegodsterminalene, i tillegg til å være det dominerende godstogselskapet.

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at gjeldende organisering og eierskap på godsterminaler innebærer konkurranse på ulike vilkår i godstransportmarkedet. Som eier av terminaler og godstogselskap oppnår CargoNet et konkurransefortrinn i markedet. Konkurrenter i godtransportmarkedet er videre avhengig av å inngå avtale med CargoNet for å få tilgang til selskapets terminaler. Det er prinsipielt uheldig at CargoNet som aktør i godstransportmarkedet avgjør slik tilgang, og tilsynet støtter på denne bakgrunn Jernbaneverkets forslag om overføring av driftsansvaret.