Høringsuttalelse – forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.01.2012

Finansdepartementet sendte 7.desember 2011 EU-kommisjonens forslag til nytt konsolidert regnskapsdirektiv på høring. Forslaget inneholder nye regler for årsregnskap, konsolidering av regnskap, samt «relaterte rapporter» for visse foretak, herunder såkalt land-for-land rapportering. Direktivforslaget er EØS-relevant.

Hovedformålet med det nye direktivet synes å være å oppnå en bedre transparens mht pengeflyten i vid forstand for store selskaper innen utvinningsindustrien.  Med utbetalinger menes blant annet skatteinnbetalinger, royalties, lisensavgifter m.m. Formålet med reguleringen er blant annet å gjøre myndighetene i de land foretakene opererer ansvarlige for bruken av inntekter fra sine naturressurser, samt for å fremme gode styresett.  

Ved økt gjennomsiktighet håper man å kunne motvirke og avdekke korrupsjon samt skatteunndragelse og kreativ skatteplanlegging.  Hovedhensynene er altså ikke primært konkurransehensyn. Dette er heller ikke det som uttrykkelig er fremhevet i direktivet. Når dette er sagt, er det viktig å peke på at de formål og de tiltak direktivet legger opp til, kan ha en viktig indirekte betydning for konkurransen i de ulike markedene.

Konkurransetilsynet vil denne forbindelse særlig fremheve to forhold: Den mest effektive konkurransen skjer under åpne forhold hvor konkurranseparameterne er tydelige, reelle og transparente. Det er viktig at rammevilkårene er like og gjennomsiktige. Et annet forhold er etterforskning av brudd på konkurransebestemmelsene.  Mange alvorlige brudd på bestemmelsene skjer i internasjonal regi og av multinasjonale selskap med kompliserte selskapsstrukturer. Konkurransemyndigheter samarbeider både i etterforskning og oppfølging over landegrensene. Igjen er tilgangen til korrekte og «reelle» opplysninger særdeles viktig, ikke minst for å følge beslutnings- og pengeflyten. I så måte vil direktivforslaget kunne gi positive bidrag til å klarlegge faktum.