Høring – forslag til nytt regelverk for kassasystemer – utredning om endringer i bokføringsregelverket

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.04.2012

Finansdepartementet har i brev av 15. februar 2012 sendt Skattedirektoratets utredning «Nytt regelverk for kassasystemer» på høring. Skattedirektoratet foreslår i utredningen nye regler for kassasystemer i bokføringsloven og bokføringsforskriften, samt i ny kassasystemlov med tilhørende forskrift. Bakgrunnen for forslagene er at det gjeldende regelverket i for liten grad inneholder konkrete krav til kassasystemers funksjonalitet og oppbygging, og at dette gjør det vanskelig for myndighetene å føre kontroll med virksomheter som driver kontantsalg. Dette bidrar igjen til at manipulasjon av kassasystemer er et stadig økende problem, og at store beløp innenfor kontantsalget ikke blir innberettet til skatte- og avgiftsmyndighetene.

Konkurransetilsynet viser til at de foreslåtte endringene blant annet er ventet å ville bidra til forbedrede konkurranseforhold i de delene av næringslivet der det skjer kontantsalg, og finner på dette grunnlag mer overordnet å kunne uttrykke støtte til de forslagene som er fremmet i utredningen. Konkurransetilsynet peker videre på at Skattedirektoratet har valgt en regelbasert løsning ved utformingen av forslaget til nytt regelverk, og slutter seg til Skattedirektoratets vurdering av at en slik løsning er å foretrekke fremfor en teknisk løsning. Konkurransetilsynet legger til grunn at en regelbasert løsning er å anbefale ut fra et konkurransemessig perspektiv. Med en regelbasert løsning vil de ulike systemleverandørene stå fritt til å velge teknisk løsning, så lenge denne oppfyller funksjonskravene i lov/forskrift. Det vil dermed være potensielt flere som til enhver tid kan konkurrere om å levere en løsning som innfrir kravene i regelverket.