Høring – forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.04.2012

For å sikre at anskaffelsesregelverket håndheves på en effektiv og forsvarlig måte, er det behov for at KOFA tilføres ytterligere ressurser. En innføring av et klagegebyr på 1000 kroner for mulige ulovlige direkte anskaffelser samt en økning av behandlingsgebyret for øvrige saker til 8000 kroner vil i utgangspunktet kunne bidra til dette.

På den annen side vil de foreslåtte endringene kunne ha uheldige virkninger, ettersom terskelen for å melde en sak til KOFA blir høyere. KOFA kan på denne måten miste sin status som et lavterskeltilbud, noe som igjen kan bidra til at nemda mottar færre klager og regelverket blir mindre effektivt. Dette gjelder særlig forslaget om å innføre et gebyr på 1000 kroner for klager fra tredjeparter som mener at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse.

Det er sannsynlig at flere i denne gruppen ikke vil ta kostnaden med å bringe saken inn for KOFA. Følgelig vil det kunne bli vanskeligere for klagenemda å få kunnskap om en av de mest alvorlige formene for brudd på innkjøpsregelverket. Sistnevnte tilsier i seg selv at forslaget bør forkastes.

Når det gjelder øvrige saker, der klagen fremsettes av en part, kan et visst gebyr forsvares. Tilsynet er imidlertid spørrende til om et gebyr på 8.000 er for høyt, og mener at det bør vurderes et lavere gebyr for å legge til rette for at KOFA forblir et lavterskeltilbud.