Svar på høring – utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.04.2012

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at bokavtalen er konkurransebegrensende og til skade for forbrukerne, både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Tilsynet mener derfor at bokbransjens unntak fra konkurranseloven bør fjernes. En boklov som omfatter hele bransjen og alle formater vil ytterligere forsterke de negative virkningene bokavtalen i dag medfører.

Sammenlignet med land med liberaliserte bokbransjer synes prisene på bøker i Norge å være betydelig høyere. Konkurransetilsynet har som et eksempel sammenlignet bokpriser i Sverige og Norge der prisen på bøker i Norge er mellom to og tre ganger så høy som i Sverige på både innbundne og pocketbøker. Prisene er også betydelig høyere på e-bøker i Norge sammenlignet med Sverige.

Konkurransetilsynet har forståelse for ønsket om å bidra til mangfold og bevare det norske språk gjennom bruk av ulike kulturpolitiske virkemidler. Bokavtalen gir imidlertid uheldige konkurransemessige utslag og tilsynet vil anbefale at det brukes mest mulig målrettede virkemidler for å oppnå konkrete kulturpolitiske formål.