Høringssvar – Høringsnotat om gjennomføring av EU-direktiv om revidering av kvotesystemet for perioden 2013-2020 – forslag til endringer i klimakvoteloven og –forskriften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.01.2012

Miljøverndepartementet har i brev av 22. desember 2011 sendt på høring et forslag til lov- og forskriftsendringer som gjennomfører EUs reviderte kvotedirektiv og tilhørende underordnede rettsakter.

Konkurransetilsynet er generelt av den oppfatning at EUs kvotehandelssystem er et effektivt virkemiddel i arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser på en styrings- og kostnadseffektiv måte. Det gir også forutsigbare rammer for bedriftene. Dette har tilsynet uttrykt ved flere tidligere høringsuttalelser, knyttet til kvotesystemets tidligere faser. Utvidelse av kvotesystemets virkeområde har Konkurransetilsynet også tidligere stilt seg positiv til, blant annet i vår høringsuttalelse til Miljøverndepartementet av 16. mai 2008.

Konkurransetilsynet er altså positiv til innlemmelse av direktivet uten materielle tilpasninger. Det kan dog minnes om at Konkurransetilsynet i tidligere høringsuttalelser også har uttalt at vi sluttet oss til regjeringens målsetting om å arbeide for at EUs kvotesystem etter 2012 skal baseres på at det ikke tildeles vederlagsfrie kvoter, og at alle kvotepliktige må betale full markedspris for utslippskvoter.

Det reviderte kvotedirektivet innebærer at det fortsatt tildeles vederlagsfrie kvoter. Gitt denne realitet er det viktig at tildelingsreglene for vederlagsfrie kvoter er harmonisert.

Et konkurransebegrensende samarbeid mellom kjøpere ved auksjonering av utslippskvoter på en nasjonal plattform vil kunne rammes av norsk konkurranselov. Konkurranselovens §10 forbyr konkurransebegrensende avtaler mellom foretak. Et konkurransebegrensende samarbeid ved auksjonering av utslippskvoter vil kunne betraktes som en formålsovertredelse av konkurranselovens §10, og straffes med overtredelsesgebyr.

Aktørene som deltar ved en auksjon av klimakvoter har et klart selvstendig ansvar for å forholde seg til norsk konkurranselov. Konkurransetilsynet vil likevel peke på at både Post- og teletilsynet og Statens Landbruksforvaltning har funnet det nødvendig at aktørene som deltar i auksjonene for henholdsvis frekvenser og tollkvoter også undertegner en erklæring om at inngitte bud er fastsatt helt uavhengig av konkurrenter («Certificate of Independent Bid Declaration» – CIBD)