Høringssvar – rapport fra matkjedeutvalget (NOU 2011:4)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.11.2011

Høringsuttalelsen består av et hoveddokument som inneholder Konkurransetilsynets kommentarer til NOU 2011:4 «Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat» og en ekstern rapport som inngår som vedlegg.

Konkurransetilsynet har avgrenset sine kommentarer og vurderinger til virkninger på effektiv ressursbruk og forbrukernes velferd, i tråd med det overordnede formålet til matkjedeutvalgets utredning og Konkurransetilsynets oppgaver slik de fremkommer i konkurranseloven.

Tilsynets høringsuttalelse har et særlig fokus på konkurranseproblemer i markedene, samt hvordan de foreslåtte tiltakene i NOU 2011:4 kan påvirke konkurransen og dermed ressursbruk og forbrukernes velferd.

Konkurransetilsynet har i høringsuttalelsen pekt på noen konkurransemessige utfordringer i matkjeden, knyttet til markedsstrukturen på henholdsvis leverandørleddet, handelsleddet innen dagligvare samt på grossistleddet til storhusholdning. På denne bakgrunn har tilsynet kort skissert noen utgangspunkter for videre arbeid med å møte disse utfordringene.

Den eksterne vurderingen er levert av Nils-Henrik Mørch von der Fehr, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.