Høringssvar – Europakommisjonen: Guidelines on Fundamental Data Transperancy

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.09.2011

Konkurransetilsynet har tidligere uttrykt bekymringer til Europakommisjonen vedrørende forslaget til «Guidelines on Fundamental Data Transperancy». Det var fire forhold som tilsynet mente burde bli hensyntatt ved vurderingen av følgene av kravene til gjennomsiktighet.

I høringsuttalelsen mener tilsynet at det er nødvendig å foreta en kritisk evaluering av hvilke data som faktisk er nødvendig for å oppnå de uttalte formålene. Videre mener tilsynet at på grunnlag av informasjonen som foreslås å gjøre tilgjengelig, sammenholdt med annen tilgjengelig informasjon, vil en kraftprodusent være i stand til å raffinere sine antakelser om konkurrenters adferd og markedsforholdene. Som en konsekvens vil produsenten kunne være bedre i stand til å forutse i hvilken grad den vil inneha markedsmakt.

Denne bekymringen er sterkere i elektrisitetsmarkeder preget av vannkraftproduksjon. Krav til publisering av data kan også reise bekymringer knyttet til stilltiende samarbeid (tacit collusion). Den foreslåtte forsterkningen av gjennomsiktighet knyttet til strategisk nyttig informasjon, vil kunne lede til eller forsterke koordinering av foretaks strategier og resultere i mer koordinering. En forpliktelse til å publisere data, vil kunne dramatisk redusere produsenters incentiver til å samle og analysere fundamentale data. Dette kan redusere markedets mulighet til å fungere effektivt.

Norsk sammendrag, uttalelsen er skrevet på engelsk.