Høringssvar – anbud regionale ruteflygninger i Finnmark og Nord-Troms fra 1. april 2013

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.08.2011

I høringssvar til Samferdselsdepartementet redegjør Konkurransetilsynet for flere forhold ved utformingen av anbudskonkurranser for regionale flyruter (såkalte FOT-ruter) som kan styrke konkurransen i dette markedet. Det er per i dag liten konkurranse i dette markedet, og Konkurransetilsynet er av den oppfatning at tiltak som kan styrke konkurransen i de aktuelle anbudskonkurransene kan gi betydelige gevinster for samfunnet.

Utover å fastholde tilsynets tidligere merknader inngitt i høringer vedrørende anbud på regionale ruteflygninger, knytter tilsynet i gjeldende høringssvar enkelte presiserende merknader til krav om navigasjonssystemer, kontraktsperiodens varighet og tidspunkt for anbudsutlysning, oppstartstidspunkt og muligheter for kombinering av anbud.