Høringssvar – Styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.09.2011

Justisdepartementet foreslår innført egne bestemmelser om rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter i nytt kapittel 28A i tvisteloven. Formålet med forslaget er å sikre rettighetshavere gode rammevilkår for å avdekke og forfølge inngrep. Forslaget vil således bedre rammevilkårene for etablering og investering i kunnskapsbaserte virksomheter, innovasjon og merkevarebygging.

Konkurransetilsynet stiller seg i all hovedsak positiv til forslaget, idet handel med varer og tjenester som krenker immaterielle rettigheter ikke er atferd som er forenelig med sunn konkurranse. Tilsynet peker imidlertid på at en utvidet rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsverk for varer og tjenester, kan føre til at foretak i større grad enn tidligere blir tvunget til å utlevere forretningshemmeligheter, også i tilfeller der det er tvilsomt at det foreligger et immaterielt inngrep. På denne bakgrunn ber Konkurransetilsynet om at departementet foretar en nærmere drøftelse av enkelte forhold som tilsynet mener bør tas i betraktning ved utformingen av det nye regelverket.