Høringssvar – Del II – Forslag til endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.09.2011

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår inntatt en ny bestemmelse om prisregulering i forskrift om tekniske krav til byggverk. I henhold til den foreslåtte bestemmelsen kan departementet i forskrift fastsette maksimalpris av sikkerhetskontroll av heis, dersom dette anses som nødvendig for å motvirke uforholdsmessige regionale prisforskjeller som etter departementets vurdering kan få konsekvenser for personsikkerheten. 

Konkurransetilsynet stiller spørsmål ved behovet for en slik regulering. Etter Konkurransetilsynets oppfatning skal det tungtveiende grunner til for å iverksette prisregulering. Konkurransetilsynet mener at forslaget som er sendt på høring ikke fremstår tilstrekkelig begrunnet. Blant annet etterlyser tilsynet er en bedre utredning av alternative virkemidler for å ivareta personsikkerheten, samt en nærmere vurdering av virkningene av en eventuell prisregulering.