Høringssvar – NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.08.2011

Høringen gjelder NOU 2011:3 – Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. Rapporten er utarbeidet av et utvalg som ble satt ned av Kommunal- og regionaldepartementet med bakgrunn i de store strukturelle endringene i arbeidsmarkedet. Utvalget ble bedt om å fremme konkrete forslag til tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser blir spredd over hele landet.

Konkurransetilsynet er enig i sentrale premisser som utvalget stiller opp for sine vurderinger, blant annet at vekst i kompetansearbeidsplasser krever at Norge fremstår som et attraktivt sted for kompetanseintensiv aktivitet og at en helhetlig og koordinert politikkutforming er nødvendig for å skape, og rekruttere til, kompetansearbeidsplasser i hele landet.

Det er vel kjent at effektiv konkurranse fremmer innovasjon og økt produktivitet. På denne bakgrunn etterlyses en større oppmerksomhet om konkurranse og konkurransepolitikk i utvalgets rapport. For å stimulere til etablering av kompetansearbeidsplasser understreker derfor Konkurransetilsynet betydningen av at offentlige reguleringer må være utformet slik at de bidrar til lave etableringsbarrierer, og at foretak både har insentiver til og mulighet til å konkurrere.

Når det gjelder tiltak som lokalisering av offentlig eide selskaper samt etablering av offentlige arbeidsplasser, peker Konkurransetilsynet på at disse vil kunne påvirke lokale faktorpriser, og i et lengre perspektiv kunne motvirke de gode intensjoner. Ved slike tiltak er det derfor viktig å se hen til eksisterende lokale komparative fortrinn, både hva gjelder utdanningskapasitet og eksisterende næringsstruktur.