Høringssvar – Finanskriseutvalgets utredning – NOU 2011:1 Bedre rustet mot finanskriser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.04.2011

NOU 2011: 1 beskriver årsakene til den internasjonale finanskrisen, og vurderer det norske finansmarkedet og finansmarkedsreguleringen i lys av finanskrisen. Utvalget har vurdert om det var særskilte nasjonale forhold som bidro til utviklingen av finanskrisen i Norge. Det er pekt på hvilke egenskaper ved eksisterende regelverk som det er viktig å videreføre og sider hvor det kan være rom for forbedringer. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å videreutvikle finansmarkedsreguleringen i Norge.

Konkurransetilsynet er enig i utvalgets analyse om at finanskrisen internasjonalt blant annet skyldtes at finansaktører tok større risiko enn det som ville vært korrekt i et marked med full informasjon. Tilsynet mener prinsipielt at en slik markedssvikt må korrigeres, og at effektiv ressursbruk forutsetter at de samfunnsøkonomiske kostnadene internaliseres hos aktørene som skaper dem.

Tilsynet fremhever i uttalelsen at reguleringer bør sikre at konkurrentene blir stilt overfor like rammevilkår, og ikke bør gå lenger enn det som er nødvendig for å håndtere markedssvikten. Utvalget fremmer også flere tiltak for å styrke forbrukernes stilling i finansmarkedet. Konkurransetilsynet er generelt positiv til tiltak som gjør forbrukerne i stand til å gjøre sammenlikninger og foreta informerte valg i markedet