Høringssvar – forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.04.2011

Geodata omfatter blant annet data om natur, samferdsel, bebyggelse, befolknings- og miljøforhold. Geodatalovens formål er å bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geo data) for offentlige og private formål.

Loven omhandler de mer prinsipielle sidene knyttet til koordineringen av den geografiske infrastrukturen, herunder deling av geodata og tilgang til geodatatjenester. Loven med forskrifter vil gjennomføre direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (IN SPIRE) og tilhørende gjennomføringsregler i norsk rett.

Konkurransetilsynet knytter noen merknader av mer prinsipiell art til forslaget til geodataforskrift. Blant annet til at deltagende virksomheter kan komme i en dobbeltrolle, og ha til dels motstridende roller eller interesser ved videreformidling av geodata. Tilsynet understreker også betydningen av at rammeverket, herunder forskriftene, støtter opp om at tilgang til geodata kan skje på konkurransenøytrale vilkår.