Høringssvar – rapport fra Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.02.2011

Konkurransetilsynet anbefaler å styrke konkurransen i kraftmarkedet ved å dele opp Statkraft og begrense krysseierskapet i bransjen. Tilsynet ser også positivt på forslaget om å dele inn det norske kraftmarkedet i flere mindre områder (noder).

For å sikre en samfunnsøkonomisk riktig pris på kraft og en effektiv bruk av samfunnets ressurser, er det svært viktig med god konkurranse i grossistmarkedet. Markedet er preget av konsentrert eierskap, hvor Statkraft er den klart største aktøren, mens konkurrentene er relativt små. Et særtrekk ved det norske kraftmarkedet er at flere av de offentlige aktørene er vevd sammen i et nett av utbredt direkte og indirekte eierskap mellom selskapene. I tillegg til minoritetseierskap og krysseierskap mellom aktørene, noe som fører til at konsentrasjonen øker ytterligere, er mange av vannkraftverkene eid i fellesskap mellom to eller flere selskaper. Høy konsentrasjon, omfattende grad av krysseie og andre former for samarbeid mellom produsentene kan bidra til å redusere konkurranseintensiteten i kraftmarkedet.

Ekspertutvalget mener at det norske kraftmarkedet bør deles inn enda mer detaljert enn dagens fem prisområder, og har foreslått å innføre en nodeprismodell. Konkurransetilsynet stiller seg positivt til en slik løsning. Et optimalt system med nodeprising er samfunnsøkonomisk gunstig. Sammenlignet med et system med områdeprising vil det gi bedre signaler til investering i overføring og produksjon

Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av en slik ordning. Det vil være behov for en grundig utredning før en eventuell systemløsning med nodeprising kan komme på plass.