Høringssvar – EU-EØS Energi – Forslag til forordning om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet ( REMIT ) – ( COM (2010)726 final

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.02.2011

Konkurransetilsynet viser til brev fra Olje- og energidepartementet, hvor departementet ber om eventuelle kommentarer til “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Energy market integrity and transparency” (“REMIT Proposal”), som ble kunngjort av Europakommisjonen 8. desember 2010.

Konkurransetilsynet anerkjenner viktigheten av integritet og gjennomsiktighet i grossistmarkeder for kraft for at slike markeder fungerer. Kommentarene fra tilsynet omfatter enkelte deler av forslaget.

REMIT Proposal definerer to typer av adferd i markedet som utgjør et misbruk: innsidehandel (art. 3) og markedsmanipulasjon (definert i art. 2 (2) og forbudt i art. 4). Disse to formene for misbruk dekker ikke alle de potensielle formene for misbruk i de fysiske markedene som forslaget ser ut til å ta sikte på å omfatte. Det tilhørende Impact Assessment viser uttrykkelig til ”withholding of energy production facilities” som en spesifikk form for misbruk, mens definisjonene i REMIT Proposal ikke omfatter adferd i de fysiske markedene.

Fraværet av en dominansterskel i definisjonen av adferd som utgjør misbruk står i kontrakt til art. 102 TFEU (og EØS-avtalen art. 54 og konkurranseloven § 11).

REMIT Proposal kan implisere en endring i den nåværende allokeringen av overvåknings- og etterforskningskompetanse i de fysiske og finansielle markedene på nasjonalt nivå. Finanstilsynet har kompetanse til overvåkning og å etterforske i de finansielle markedene, mens REMIT Proposal kan implisere at overvåknings- og etterforskningskompetanse blir gitt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det norske fysiske grossistmarkedet overvåkes i fellesskap av NVE og Konkurransetilsynet. Etterforskning utføres av Konkurransetilsynet etter konkurranseloven § 11. REMIT Proposal kan implisere at kompetanse til å overvåke og etterforske gis NVE. Dette kan medføre at de nåværende prosedyrene for overvåkning og etterforskning vil måtte revideres.

Norsk sammendrag, uttalelsen er skrevet på engelsk.