Høringssvar – forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.09.2010

Bakgrunnen for høringen er at en prosjektgruppe med representanter fra Justervesenet og Nærings- og handelsdepartementet har sett nærmere på gebyrstrukturen til Justervesenet. Høringen vedrører utkast til forskriftsendring (forskrift om målenheter og måling av 20. desember 2007 nr. 1723) som er en konsekvens av prosjektgruppens arbeid.

At forbrukerne kan ha tillitt til målinger og måleresultater knyttet til produkter de kjøper i markedet er svært viktig. På samme måte som at det er viktig at forbrukerne har informasjon om den faktiske pris på produktet, er det viktig at de kan ha tillit til at de får det de har betalt for. Når Justervesenet ivaretar sine oppgaver i tråd med sitt formål bidrar det således til økt transparens i markedet. Et annet viktig forhold i et konkurranseperspektiv er at Justervesenets virksomhet bidrar til konkurranse på like vilkår gjennom at ikke noen markedsaktører kan konkurrere ved å ’jukse på vekten’.

En endring i gebyrstrukturen som medfører mindre kryssubsidiering ved at pliktsubjektene i større grad belastes de faktiske kostnader som den enkelte type kontroll genererer vil også være positivt i et konkurranseperspektiv. Konkurransetilsynet stiller seg således positiv til endringsforslagene. Siden alle kostnadene ved driften Justervesenet veltes over på brukerne i form av gebyrer, og således blir en del av brukernes og foretakenes kostnadsstruktur og som igjen kan påvirke relativ konkurranseevne, vil vi imidlertid også understreke betydningen av å ha gode insentiver til kostnadseffektiv drift av Justervesenets aktivitet.