Høringssvar – unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.11.2010

I en høringsuttalelse til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fastholder Konkurransetilsynet sine tidligere uttalelser om at tilsynet ikke anser det nødvendig med en sentral avtale som krever samordning mellom veterinærene gjennom Den norske veterinærforening og Kommunenes Sentralforbund i strid med konkurranseloven § 10 og/eller § 11.

I høringsuttalelsen uttaler Konkurransetilsynet at de er positiv til at unntaksforskriften skal være en midlertidig løsning, men peker på at det er viktig at arbeidet med å komme frem til løsninger som sikrer forsvarlig veterinærvaktdekning på en måte som ikke strider mot konkurranseloven settes i gang så snart som mulig.