Høringssvar – forslag til direktiv om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (omarbeiding) KOM(2010)475

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2010

Konkurransetilsynets høringssvar er begrenset til å omhandle forslaget artikkel 13 andre punkt andre avsnitt. Tilsynet bemerker at forslaget om krav om organisatorisk uavhengighet med hensyn til rettslig status, organisasjon og beslutningstaking mellom jernbaneforetak som har en dominerende stilling i markedet og som også tilbyr jernbanerelaterte tjenester bidrar i positiv retning.

Selskapers interne organisering innenfor et konsern er likevel av liten betydning for konkurransen så lenge felles eierskap foreligger. Dersom både konkurranseutsatt virksomhet og virksomhet knyttet til den grunnleggende jernbaneinfrastrukturen ligger i samme konsern, vil konkurrenter kunne oppleve vansker med å få tilgang til nødvendig infrastruktur på like vilkår. Et dominerende jernbaneforetaks felles eierskap med foretak som tilbyr jernbanerelaterte tjenester er således å anse som uheldig.

For å sikre en effektiv utnyttelse av infrastrukturen og også god konkurranse på tjenestene som ytes, bør det derfor vurderes å separere eierskapet av nødvendig infrastruktur fra eierskapet til konkurranseutsatt virksomhet.