Høringssvar – ny forskrift om avgifter mv til Patentstyret

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.09.2010

Et velfungerende regime for vern av opphavsretter (patenter, copyright og lovbeskyttelse av produktnavn mv.) har vært ansett for å være helt nødvendig for å stimulere innovasjoner. Hvis ikke avkastningen på investeringen i forskning og utvikling (FoU) kan beskyttes i tilfredsstillende grad gjennom for eksempel patenter, vil innovasjonsinsentivene kunne reduseres dramatisk. Betydningen av regimet for vern av opphavsretter vil variere mellom markeder og egenskaper ved markedet, samt om det er snakk om inkrementelle eller drastiske innovasjoner, prosess eller produktinnovasjoner.

Høye kostnader for beskyttelse av intellektuelle eiendomsrettigheter vil selvsagt påvirke insentivene til å søke slik beskyttelse, og kan derfor ha de samme langsiktige negative virkningene som manglende beskyttelse.

Konkurransetilsynet mener derfor at en mer prinsipiell diskusjon av sammenhengen mellom Patentstyrets avgifts- og gebyrnivå og insentivene til å søke patentbeskyttelse burde vært foretatt før diskusjonen om avgift vs. gebyr og avgifts/gebyrstørrelse.