Høringssvar – NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.09.2010

Etter tilsynets oppfatning bør systemet for håndheving av anskaffelsesregelverket utformes på en slik måte at det i størst mulig grad legger til rette for at offentlige innkjøpere opptrer som enhver annen økonomisk rasjonell aktør. De ulike håndhevingsregimene kan derfor med fordel utredes nærmere. En slik utredning bør ta sikte på å avklare hvilket regime som i størst mulig grad er egnet til å ivareta regelverkets formål. Videre bør muligheten for å etablere en aktiv tilsynsmekanisme vurderes nærmere.

Hensynene bak anskaffelsesregelverketKonkurransetilsynet finner grunn til å påpeke at det å følge anskaffelsesregelverket ikke i seg selv er tilstrekkelig til å foreta den mest formålstjenlige anskaffelsen. Det er for eksempel fullt mulig å gjennomføre en anbudskonkurranse etter anskaffelsesregelverket, men å utforme anbudsgrunnlaget på en slik måte at det likevel ikke legges til rette for reell konkurranse. Det kan også stilles spørsmål ved om anskaffelsesregelverket er for omfattende og detaljert, og om dagens regelverk går for langt i å begrense offentlige oppdragsgiveres handlefrihet.

HåndhevingsregimetHåndhevingsregimet bør etter Konkurransetilsynets oppfatning i størst mulig grad utformes med sikte på å ivareta formålet med anskaffelsesregelverket, samt sikre en rask og effektiv håndheving. Tilsynet er bekymret for at flertallets forslag til håndhevingsregime i for stor grad øker terskelen for å ta opp saker om ulovlige direkteanskaffelser, og at hovedhensynene bak regelverket ikke ivaretas itilstrekkelig grad.

Konkurransetilsynet registrerer at utvalget kort behandler muligheten for å opprette et eget tilsynsorgan. Organet som innehar tilsynsfunksjonen kan gis anledning til å føre aktivt tilsyn med offentlige anskaffelser, og bringe saker om ulovlige direkteanskaffelser inn for retten. Et slikt tilsyn kan tenkes innført både under en domstols- eller en nemndsmodell, men vil i særlig grad kunne være et viktig bidrag til å redusere enkelte av utfordringene som følger av domstolsmodellen. Det burde for eksempel være mulig å innføre en tilsynsmodell slik man kjenner fra andre rettsområder, herunder konkurranseretten. I en slik tilsynsmodell kunne tilsynsorganet både ført aktivt tilsyn med anskaffelsesregelverket, og vært tillagt kompetanse til å sanksjonere eventuelle brudd på regelverket.