Høringssvar – utkast til forskrift av vegtrafikkloven § 7 a om køprising

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.09.2010

 

Konkurransetilsynet påpeker viktigheten av at det foreligger mekanismer som sikrer at transportører som er innvilget fritak etter forskriften § 9 første ledd bokstav b, ikke i praksis også oppnår tilsvarende fritak ved bruk av kjøretøyet for annen type transport. Mangel på slike mekanismer kan medføre at fritaket får virkning utover det bestemmelsen var tiltenkt, med potensielt uheldige konkurransemessige virkninger for konkurrerende transportører som ikke er innvilget et tilsvarende fritak.