Høringsuttalelse – NOU 2009: 2 – Kapital og organisasjonsforhold i sparebanksektoren mv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.01.2009

Konkurransetilsynet mener prinsipielt at foretak som konkurrerer om de samme kundene på de samme markedene bør være undergitt like rammevilkår. Ettersom dette i det vesentlige er tilfelle for sparebankene og forretningsbankene er det positivt at lovforslaget har til formål å gi likere rammebetingelser for disse foretaksformene. Lovforslaget åpner for strukturelle tilpasninger i sparebanknæringen som legger til rette for mer rasjonell tilspasning av sparebankenes eierstruktur og drift, noe som kan føre til mer effektiv ressursutnyttelse.

På denne bakgrunn er Konkurransetilsynet positiv til forslaget.