Høringsuttalelse – forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.2009

Konkurransetilsynet har gitt høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet om forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger. Tilsynet peker på at det på generelt grunnlag bør legges til rette for konkurranse mellom ulike løsninger på like vilkår. Eventuelle negative eksterne virkninger bør så langt som mulig tas hensyn til ved bruk av avgifter eller kvoter. Konkurranse mellom de ulike fornybare energikildene vil legge til rette for at de beste og mest effektive fornybare energikildene tas i bruk. På den måten kan det oppnås en god utnyttelse av samfunnets ressurser samtidig som miljøhensyn ivaretas.

I høringsuttalelsen anmoder Konkurransetilsynet om at det vurderes å legge opp til en variant der det ikke innføres skjerpede krav som medfører et hinder for at elektrisitet produsert fra fornybare energikilder, skal kunne konkurrere med andre fornybare energikilder.

Tilsynet er i utgangspunktet positive til forslaget om en unntaksbestemmelse for bruk av naturgass, eventuelt kombinert med at det innføres en avgift eller kvote for å ta hensyn til eventuelle negative eksterne virkninger som følge av bruk av naturgass.

Et forbud mot installering av oljekjel i nye bygninger vil hindre bruk av bioolje, som er en fornybar energikilde. Konkurransetilsynet mener det bør vurderes alternative løsninger til innføring av et slikt forbud.