Høring – Tilleggsutredning om virkninger av EUs tredje postdirektiv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.08.2009

Konkurransetilsynet har i det følgende vurdert eventuell bruk av kompensasjonsfond for å dekke ulønnsomhet knyttet til leveringspliktige posttjenester. Videre blir det gitt innspill knyttet til de konkurransemessige konsekvensene et eventuelt bortfall av Postens enerett for sendinger under 50 gram vil få for næringslivet i distriktene.

Konsekvensene for bedriftene i distriktene som mottakere av post er drøftet i Arbeidsnotat nr. 23/09. SNF legger her til grunn at kostnadene for brevforsendelser til distriktene vil øke. Disse kostnadene kan bli veltet over på kundene/bedrifter i utkantstrøk som mottakere av forsendelsene. Tilsynet anser at denne kostnadsøkningen og overveltningen sannsynligvis vil være marginal, siden portoutgiftene som hovedregel vil være en liten del av de samlede betalinger for en tjeneste. For øvrig kan det være substitusjonsmuligheter for disse tjenestene i form av elektronisk kommunikasjon.

Som avsender må alle bedrifter, uavhengig av lokalisering, betale samme porto for massesendinger for å nå en kunde i sentrale strøk. Det samme gjelder for kunder i distriktene. Som SNF finner tilsynet at destinasjonsprinsippet fører til at bedrifter i distriktene og sentrale strøk konkurrer på like vilkår om kunder med samme bosted.

Etter dette finner Konkurransetilsynet at et eventuelt bortfall av Postens enerett ikke vil få noen konsekvenser av betydning for konkurransen mellom bedrifter i distriktene og sentrale strøk.