Høring – forskrift om energieffektivitet i bygninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.09.2009

Konkurransetilsynet har gitt høringsuttalelse om forskrift om energieffektivitet i bygninger. Tilsynet kommenterer at det for å unngå konkurransevridninger så langt som mulig bør legges opp til at det ikke gjøres unntak for energimerking av bygninger. Tilsynet mener videre at det bør legges opp til at begrensningene for å kreve at det skal utføres energivurdering av tekniske anlegg, settes på en slik måte at det i størst mulig grad unngås konkurransevridninger. Konkurransetilsynet stiller spørsmål ved hvorfor oppvarming basert på elektrisitet normalt vil gi et dårligere oppvarmingsmerke, ettersom elektrisiteten som forbrukes i Norge har det særtrekk at den i stor grad kommer fra fornybare energikilder som vannkraft. Tilsynet mener dette vil kunne være uheldig, og etterlyser en nærmere begrunnelse for forslaget. Konkurransetilsynet påpeker at det i størst mulig grad bør legges opp til at de kompetansekrav som kreves, ikke fører til utestenging av kvalifisert personell i konkurransen om ulike oppdrag innen energimerking og energivurdering.