Høring – NOU 2009:6 forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.09.2009

Konkurransetilsynet er positiv til at det utredes og legges frem forslag til lovendringer som kan bidra til bedre informasjon om boligens tilstand ved markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold. Tilsynet er enig med utvalgets flertall om at det ikke bør innføres en lovpålagt plikt til å fremlegge tilstandsrapport ved markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold. Konkurransetilsynet er imidlertid skeptisk til flertallets konkrete forslag til virkemidler for å stimulere til bruk av tilstandsrapport ved boligomsetning. Flertallets forslag er etter Konkurransetilsynets oppfatning egnet til å skape så stor rettslig usikkerhet for boligselger at insentivene i realiteten blir å likestille med en lovpålagt plikt til fremleggelse av tilstandsrapport. Dette vil være til hinder for boligselgers mulighet til å velge mellom ulike takseringstjenester til ulik kvalitet, hvilket etter Konkurransetilsynets oppfatning kan være uheldig for konkurransen og bidra til økte transaksjonskostnader knyttet til kjøp og salg av eiendom.

Konkurransetilsynet støtter forslaget om at autorisering av takstmenn som skal levere tilstandsrapport overlates til et uavhengig kontroll- og autorisasjonsorgan som ikke driver næringsvirksomhet rettet mot takstmenn. Ved å fjerne koblingen mellom autorisasjonsordning og næringsvirksomhet vil dette styrke muligheten for konkurranse i markeder rettet mot takstmenn ved at det blant annet fjernes en etableringshindring for andre aktører. Tilsynets synspunkter vedrørende behovet for et uavhengig autorisasjonsorgan gjør seg imidlertid også gjeldende for takstmenn som ikke vil tilby tilstandsrapport i fremtiden. På denne bakgrunn mener tilsynet at det bør vurderes å innføre en generell autorisasjonsordning for takstmenn.